PROJEKT: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE”

NR: RPDS.10.02.03-02-0012/18

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 10: Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ -projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2019r. do 31.01.2021r.

eu

Beneficjentem projektu jest Gmina Mysłakowice, w partnerstwie z firma Project Hub Sp. z o. o. Realizatorami projektu są szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, Szkoła Podstawowa im. Gen. W. Sikorskiego w Kostrzycy.

Projekt jest skierowany do grupy docelowej z woj. dolnośląskiego z ZIT AJ – 399 uczniów/uczennic (203 kobiet) oraz 71 nauczycieli (60 kobiet) z szkół podstawowych z Gminy Mysłakowice.

 

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Zakup wyposażenia dla pracowni, w tym sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych.
 2. Wsparcie dla nauczycieli, w tym szkolenia:
  a. Nauczanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod,w tym TIK, eksperymenty i zabaw logicznych - matematycznych – nauka metod.
  b. Pobudzanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz pracy zespołowej, przedsiębiorczości, inicjatywności i kreatywności w ramach zajęć dydaktycznych.
  c. Kształtowanie umiejętności przyrodniczych i matematycznych uczniów z wykorzystaniem metody eksperymentu (wykorzystanie metody eksperymentu w dydaktyce).
  d. Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym, obsługa sprzętu TIK.
  e. Jak indywidualizować pracę na lekcji dla UCZ o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze – warsztaty, organizowane dla uczniów szkół podstawowych, w tym z:
  a. edukacji matematycznej,
  b. matematyki,
  c. chemii/fizyki/biologii,
  d. j. angielskiego/ niemieckiego.
 4. Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, w tym:
  a. zajęcia logopedyczne,
  b. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
  c. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
 5. Warsztaty organizowane poza lekcjami z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych dla uczniów.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów 3 szkół podstawowych z Gminy Mysłakowice, poprzez działania zmierzające do wykształcenia u min. 90% z 399 uczniów (203 dziewcząt, 196 chłopców) kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 71 nauczycieli (60 nauczycielek, 11 nauczycieli) oraz doposażenie 3 szkół w okresie od 01.07.2019 do 31.01.2021r.

Planowane efekty realizacji projektu to:

 • wzrost liczby uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu,
 • wzrost liczby szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 • wzrost liczby nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.
Całkowita wartość projektu: 1 209 935,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 141 965,40 zł
Biuro projektu: Gmina Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice, tel. 574 626 261 lub tel. 571 335 986.

 załączniki:

plik - Umowa dziecko Mysłakowice
plik - Umowa dziecko Kostrzyca
plik - Umowa dziecko Łomnica
plik - Umowa Nauczyciel
plik - Formularz nauczyciel
plik - Regulamin rekrutacja
plik - Formularz dziecko (wrzesień)
plik - Harmonogram szkoleń