Aplikacja

Adam Szumowski

Wykaz dokumentów - gospodarka odpadami 2020 rok

Grzegorz Truchanowicz

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCY DO 1 LIPCA 2020 DO GRUDNIA 2020 ZMIANA TERMINÓW WYWOZU BIO.

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Gospodarka odpadami komunalnymi  

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. podmiotem świadczącym usługę odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mysłakowice jest:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. z/s w Jaworze ul. Poniatowskiego 25.
Spółka PU-PiH COM-D Jawor odbiera następujące frakcje odpadów komunalnych w miejscu ich wytwarzania „u źródła” w systemie pojemnikowo – workowym:


• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone w pojemnikach koloru czarnego,
• odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne pochodzenia roślinnego i ogrodowe oraz odpady zielone, w workach koloru brązowego z napisem BIO, lub z pojemników w kolorze brązowym z napisem BIO,
• papier i tektura, opakowania z papieru i tektury – w workach koloru niebieskiego o pojemności 120 litrów, z napisem PAPIER lub z pojemników w kolorze niebieskim z napisem PAPIER;
• szkło białe i kolorowe i opakowania szklane - w workach koloru zielonego o pojemności 120 litrów z napisem SZKŁO lub pojemników w kolorze zielonym z napisem SZKŁO;
• metale i tworzywa sztuczne, opakowania z metalu i tworzyw sztucznych – w workach koloru żółtego o pojemności 120 litrów, z napisem METAL i TWORZYWA SZTUCZNE lub pojemników w kolorze żółtym z napisem METAL i TWORZYWA SZTUCZNE.
• Popiół z pojemników w kolorze szarym lub ocynkowanych z napisem POPIÓŁ


Worki na: PAPIER, SZKŁO, METAL i TWORZYWA, BIO wydawane są dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielolokalowej do 14 lokali.


Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej ( od 15 lokali ) mają udostępnione zestawy pojemników do segregacji tj. zestaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z przeznaczeniem :
• pojemnik w kolorze niebieskim na PAPIER,
• pojemnik w kolorze zielonym na SZKŁO,
• pojemnik w kolorze żółtym na METAL TWORZYWA SZTUCZNE,
• pojemniki w kolorze brązowym na odpady BIO.


Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (szkoły, sklepy, instytucje, urzędy, biura, domki letniskowe, ogródki działkowe, hotele, pensjonaty, agroturystyka, zakłady usługowe) zapewniają pojemniki i worki w odpowiednich kolorach i parametrach - we własnym zakresie.


Odpady komunalne odbierane są z następującą częstotliwością:


1. Odpady niesegregowane (zmieszane) – w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej – „nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie”,
2. Odpady niesegregowane(zmieszane) w zabudowie wielolokalowej – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, oraz wskazane nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (hotele, pensjonaty, szkoły ośrodki wychowawcze, agroturystyka) „nie rzadziej niż raz w tygodniu”,
3. Bioodpady – „jeden raz w tygodniu ” w okresie od 1 kwietnia do 31 października i „raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca,
4. Papier – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a z pojemników do selektywnej zbiórki „gniazd” – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
5. Szkło – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a z pojemników do selektywnej zbiórki „gniazd” jeden raz na dwa tygodnie,
6. Metale i tworzywa – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie a z pojemników do selektywnej zbiórki „gniazd’” – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
7. Popiół z gospodarstw domowych – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
8. odpady z cmentarzy – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu za wyjątkiem okresów przed świętami Wielkanocnymi, Wszystkich Świętych i Świąt Bożego Narodzenia.


W 2020 odbioru należy dokonywać dodatkowo w dniach 19 i 23 kwietnia, 28 i 31 października i 4 listopada oraz 23 i 27 grudnia.
Odpady z cmentarzy będą odbierane w każdym z ww. dni i nie będzie to stanowiło podstawy do złożenia korekty deklaracji.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sciegnach-Kostrzycy.
Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do17, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje bezpłatnie od mieszkańców:


• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• szkło,
• papier i tekturę
• tworzywa sztuczne i metale,
• odpady rozbiórkowo - remontowe pochodzące z remontów wykonywanych samodzielne przez właściciela nieruchomości,
• odpady BIO

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt:

Mieszkańcy mają także możliwość bezpłatnego przekazania:

• przeterminowanych leków – do specjalnych pojemników w Aptece Zabobrze - Mysłakowice - w Mysłakowicach ul. Jeleniogórska 37,

• w Aptece w Mysłakowicach ul. Wojska Polskiego 2A,

• zużytych baterii – do specjalnych pojemników, które znajdują się w placówkach oświatowych i w Urzędzie Gminy,

• odzieży używanej – do specjalnych pojemników rozstawionych na terenie gminy.

 

UCHWAŁY RADY GMINY MYSŁAKOWICE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NASZEJ GMINY:


- UCHWAŁA NR XXII-159-16 z 31 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- UCHWAŁA NR XIV-115-19 z dnia 20 października 2019 r. w sprawie wyboru metody stawki za pojemnik, zwolnienie za kompostowanie

- UCHWAŁA NR XVI.128.19 Regulamin

- UCHWAŁA NR XVI.129.19 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

- UCHWAŁ NR XVII.144.19 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/129/19 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01-01-2020

DEKLARACJE DO POBRANIA
załącznik do pobrania PDF

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
załącznik- harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Mysłakowice na okres styczeń – kwiecień 2020 roku.

SKRÓCONY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2020 ROK

Aplikacja Blisko do pobrania - https://play.google.com/store/apps/details?id=sisms.groups_only

Właściciel nieruchomości składając deklarację dokonuje samowymiaru i deklarowaną kwotę przekazuje na nadane konto indywidualne.
Pisemna informacja o nadanym koncie indywidualnym jest przekazywana właścicielom na adres wskazany w deklaracji.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji skutkuje wydaniem przez Wójta Gminy Mysłakowice decyzji, która określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania poszczególnych frakcji odpadów oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
W dniu wywozu odpadów określony harmonogramem, właściciel wystawia pojemniki lub worki dla podmiotu odbierającego odpady, przed posesję w godz. od 6:00 do 20:00.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez:
1. przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, lub
2. prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
należy zgłaszać do Urzędu Gminy Mysłakowice pisemnie na adres Urząd Gminy w Mysłakowicach, ul. Szkolna 5, telefonicznie na nr telefonu 75 64 39 974 elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście .
Każdy mieszkaniec Gminy Mysłakowice proszony jest o przekazywanie informacji do Urzędu Gminy w Mysłakowicach lub na Komisariat Policji o wszelkich nieprawidłowościach np. wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, przewracania lub niszczenia koszy, znaków drogowych, podrzucanie odpadów innych niż komunalne . Można to wykonać telefonicznie, drogą pocztową, elektronicznie lub osobiście.


INFORMACJE
1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mysłakowice przekazuje niesegregowane(zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Instalacji Komunalnej w Sciegnach-Kostrzycy prowadzonej przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z/s w Bukowcu.

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy
Mysłakowice jest przyjmowany nieodpłatnie przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Ściegnach-Kostrzycyprowadzony przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. z/s
w Bukowcu ul. Robotnicza 6. Ponadto w/w odpady są odbierane nieodpłatnie dwa razy w roku w systemie akcyjnym, przez podmiot
wyłoniony w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Mysłakowice, obecnie jest to Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. z/s w Jaworze
ul. Poniatowskiego 25.

3. Odpady pochodzące z produkcji rolniczej (folie, sznurki, worki, opony) powinny być zagospodarowane przez ich wytwórców.
Poniżej wykaz podmiotów z danymi kontaktowymi zgodnie z zasadą bliskości, jeżeli na lokalnym rynku brak jest takich podmiotów, które odbierają w/w odpady.

Utylizacja opon rolniczych
Zakład Wtórnego Obrotu Zużytym Ogumieniem,
Rogoźnicka 34, 58-152 Goczałków
tel. 48 74 855 95 85


Trans Południe Sp. z o.o.
39-200 Dębica, Podgrodzie 8b
tel. (014) 681 89 89, tel. 500-009-860


EKO-STAR Sp. z o.o.
ul. Mariana Domagały 1
30-841 Kraków
tel. 601414481
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o.
ul. Świętego Jana Pawła II nr 18
37-205 Zarzecze
tel.: +48 16 640 15 96
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Grupa RECYKL S.A.
63-100 Śrem ul. Letnia 3
Tel.: +48 61 281 06 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ODPADY ROLNICZE
Folia rolnicza, siatka, sznurek, opakowania po nawozach w tym Big Bag
IWO Janusz Adamczuk
Złom i surowce wtórne
ul. Jagiellońska 42, 17-120 Brańsk
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 502-263-348


"Fol-Met" Skup Folii Złomu i Metali Kolorowych Krzysztof Urbanowicz
Saki 2, 17-210 Narew
Tel. 604-877-488