Gospodarka odpadami komunalnymi

Adam Szumowski

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  podmiotem świadczącym usługę odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mysłakowice jest:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o.  z/s w Jaworze ul. Poniatowskiego 25.
Spółka PU-PiH COM-D Jawor odbiera następujące frakcje  odpadów komunalnych w miejscu ich wytwarzania „u źródła” w systemie pojemnikowo – workowym:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone w pojemnikach koloru  czarnego lub ocynkowane,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne pochodzenia roślinnego  i ogrodowe oraz odpady zielone, w workach koloru brązowego z napisem BIO,  lub z pojemników w kolorze brązowym z napisem BIO,
 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury – w workach koloru niebieskiego o pojemności 120 litrów, z napisem PAPIER  lub z pojemników w kolorze niebieskim z napisem PAPIER;
 • szkło białe i kolorowe i opakowania szklane -  w workach koloru zielonego o pojemności 80 – 120  litrów z napisem SZKŁO lub pojemników w kolorze zielonym z napisem SZKŁO;
 • metale i tworzywa sztuczne, opakowania z metalu i tworzyw sztucznych – w workach koloru żółtego o pojemności 120 litrów,  z napisem METAL, TWORZYWA SZTUCZNE lub pojemników w kolorze żółtym z napisem METAL, TWORZYWA SZTUCZNE.

Worki na:  PAPIER, SZKŁO, METAL i TWORZYWA, BIO wydawane są dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielolokalowej do 14 lokali.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej ( od 15 lokali ) mają udostępnione zestawy pojemników do segregacji  tj. zestaw 3 pojemników  do selektywnej zbiórki odpadów z przeznaczeniem :

 • pojemnik w kolorze niebieskim na PAPIER,
 • pojemnik w kolorze zielonym na SZKŁO,
 • pojemnik w kolorze żółtym na METAL I TWORZYWA SZTUCZNE

Pojemniki na odpady BIO  w kolorze brązowym  właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie.

Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (szkoły, sklepy, instytucje, urzędy, biura, domki letniskowe, ogródki działkowe, hotele, pensjonaty, agroturystyka, zakłady usługowe) zapewniają pojemniki  i worki w odpowiednich kolorach i parametrach  - we własnym zakresie.

Odpady komunalne odbierane są z następującą częstotliwością:

 1. Odpady niesegregowane (zmieszane) – w zabudowie jednorodzinnej,  zagrodowej i wielolokalowej – „nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie”,
 2. Odpady niesegregowane(zmieszane) we wskazanych nieruchomościach w zabudowie wielolokalowej – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, hotele, pensjonaty, szkoły ośrodki wychowawcze, agroturystyka  „nie rzadziej niż raz w tygodniu”,
 3. Bioodpady – „jeden raz w tygodniu ” w okresie od 1 kwietnia do 31 października i co dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 z nieruchomości,
 4. Papier  – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,  a z pojemników do selektywnej zbiórki „gniazd” – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
 5. Szkło – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a z pojemników do selektywnej zbiórki „gniazd” jeden raz na dwa tygodnie,
 6. Metale i tworzywa – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie a z pojemników do selektywnej zbiórki „gniazd’” – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu
 7. odpady z cmentarzy – nie rzadziej niż jeden raz  w tygodniu  za wyjątkiem okresów przed świętami Wielkanocnymi, Wszystkich Świętych i Świąt Bożego Narodzenia.

W 2019 roku odbioru należy dokonywać dodatkowo w dniach 19 i 23 kwietnia, 28 i  31 października i 4 listopada oraz 23 i 27 grudnia.
Odpady z cmentarzy będą odbierane w każdym z ww. dni i nie będzie to stanowiło podstawy do złożenia korekty deklaracji.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie  Karkonoskiego Centrum  Gospodarki Odpadami  Sp. z o.o. w Sciegnach-Kostrzycy.          
Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do17, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje bezpłatnie od mieszkańców:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • szkło,
 • papier i tekturę
 • tworzywa sztuczne i  metale,
 • odpady pochodzące z rozbiórki i remontów w ilości do 100 kilogramów na mieszkańca w ciągu  roku,
 • odpady zielone

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp.z o.o. w Jaworze - dwa razy w ciągu  roku 2019 ( wiosną i jesienią) zorganizuje odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach mobilnej zbiórki. Terminy będą podane do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty tj.:

 • na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego  sp. z o.o. w Jaworze www.com-d.pl tel. 76 870 21 68.
 • na stronie internetowej gminy Mysłakowice www.myslakowice.pl  tel. 75 64 39 974 
 • na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Mysłakowicach
 • na tablicach informacyjnych poszczególnych wsi.

Mieszkańcy mają także możliwość bezpłatnego  przekazania:

 • przeterminowanych leków – do specjalnych pojemników
 • w Aptece  Zabobrze - Mysłakowice - w Mysłakowicach   ul. Jeleniogórska 37,
 • zużytych baterii – do specjalnych pojemników, które znajdują się w placówkach oświatowych i w Urzędzie Gminy,
 • odzieży używanej  – do specjalnych pojemników rozstawionych na terenie gminy.
STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01-03-2017 - pobierz

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi:

 • dla nieruchomości zamieszkałych:

- w przypadku odpadów  zbieranych i odbieranych w sposób selektywny - 12 ,00 zł od osoby
- w przypadku gdy odpady  nie są zbierane i odbierane w  sposób selektywny -18,00  zł od osoby

 • w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami  komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności określonej dla wskazanego sposobu zbierania i odbierania odpadów w pkt 1 i 2,

1) ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 0,12 m3 jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny  w wysokości 12,00 zł;
2) ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik 0,12 m3  jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł;
3) w przypadku stosowania większych pojemników niż 0,12 m3 opłatę przelicza się odpowiednią wielokrotnością stawki opłaty za jeden pojemnik 0,12 m3 ;
4) w przypadku stosowania mniejszych pojemników niż 0,12 m3 opłata jest taka jak za pojemnik 0,12 m3 .
5) opłata za worek foliowy o pojemności 0,12 m3 jest taka jak za pojemnik 0,12 m3, wysokość opłaty zależy od sposobu zbierania i odbierania odpadów.

W przypadku nieruchomości „mieszanej”, tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat z obu rodzajów  nieruchomości .

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę:   :
 1. jeżeli odpady komunalne  są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 144,00 zł za rok od domku letniskowego,
 2. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 216,00 zł za rok od działki zlokalizowanej na terenie rodzinnych ogródków działkowych,                   
 3. jeżeli odpady komunalne  są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 7,50 zł za rok    od działki zlokalizowanej na terenie rodzinnych ogródków działkowych,
 4. jeżeli odpady komunalne  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 11,25 zł za rok    od działki zlokalizowanej na terenie rodzinnych ogródków działkowych,
 5. jeżeli odpady komunalne  są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 144,00 zł za rok od pozostałych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
 6. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 216,00 zł za rok od pozostałych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Stawka opłaty jest stawką roczna, niezależną od długości okresu używania w/w nieruchomości i nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżanie za okresy, w których wywóz odpadów nie był świadczony.

Uchwały Rady Gminy Mysłakowice dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy:

 • pobierz - Uchwała Nr XXXIII/204/16 z dnia 29.12.2016 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice;
 • pobierz - Uchwała nr XLVII/307/2017 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/204/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice.
 • pobierz - Uchwała nr IV/31/18 - w sprawie zmiany nr XXXIII/204 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Mysłakowice
 • pobierz - Uchwała nr III/14/18 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/204/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Mysłakowice
 • pobierz - Uchwała Nr XXXIII/206/16 z dnia 29.12.2016  r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
 • pobierz - Uchwała Nr XXII/159/16 z dnia 3105.2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • pobierz- Uchwała Nr XXXIII/205/17 z  dnia 29.12.2016 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mysłakowice w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
 • pobierz - Uchwała nr XLVII/308/2017 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/205/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pobierz - Uchwała nr III/15/18 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/205/16
 • pobierz - Uchwała nr XXXIV/220/17 w sprawie wzroru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mysłakowice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • pobierz - Uchwała nr XXXIV/221/17 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnosci
DEKLARACJE DO POBRANIA
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
 • Harmonogram - odbioru odpadów na terenie gminy Mysłakowice  - I-VI 2019 rok
 • Informacja do harmonogramu - pobierz

Właściciel nieruchomości składając deklarację dokonuje samowymiaru i deklarowaną kwotę przekazuje na przekazane konto indywidualne.
Pisemna informacja o nadanym koncie indywidualnym jest przekazywana właścicielom na adres wskazany w deklaracji.

Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji skutkuje wydaniem przez Wójta Gminy Mysłakowice decyzji, która określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania poszczególnych frakcji odpadów oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W dniu wywozu odpadów określony harmonogramem, właściciel wystawia pojemniki lub worki dla podmiotu odbierającego odpady,  przed posesję  w godz. od  6:00 do 20:00.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez: 1. przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,  lub 2. prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

należy zgłaszać do Urzędu Gminy Mysłakowice pisemnie na adres Urząd Gminy Mysłakowice w Mysłakowicach, ul. Szkolna 5, telefonicznie na nr telefonu 75 64 39 974 lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE - ulotka

Każdy mieszkaniec Gminy Mysłakowice  proszony jest o przekazywanie informacji do Urzędu Gminy w Mysłakowicach lub na Komisariat Policji o  wszelkich nieprawidłowościach np. wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych,  przewracania  lub niszczenia koszy, znaków drogowych,  podrzucanie  odpadów innych  niż komunalne . Można to wykonać telefonicznie, drogą pocztową,  elektronicznie lub  osobiście.