Ułatwienia dostępu

Dodatek węglowy

Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego wynosi 3000 złotych i będzie przyznawany bez kryterium dochodowego.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych.
Zgodnie z opublikowanym rozporządzenia, wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji. Oznacza to podanie danych osobowych postaci imienia i nazwiska, adresu numeru PESEL oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pracownik ośrodka dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

1460x616

Niezwykle ważny jest fakt, że wniosek o złożenie dodatku węglowego jest ograniczony czasowo. Zgodnie z przepisami, aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek nie później niż 30 listopada 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca wskazał taki adres). W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku, pracownik poinformuje wnioskodawcę o możliwości odbioru informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego składać można w Urzędzie Gminy Mysłakowice, pok. nr 1, w godzinach pracy urzędu.

pobierz