Ułatwienia dostępu

Gospodarka odpadami komunalnymi

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2024 DO 31 GRUDNIA 2024. 

 

1. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DO 3 LOKALI - plik PDF do pobrania.

2. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 4 LOKALI - plik PDF do pobrania.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Ściegnach-Kostrzycy.
Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do17, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje bezpłatnie od mieszkańców:

W PSZOK przyjmowane są m.in.:

 • szkło,
 • papier i tektura,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • metal i złom,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/osobę/rok, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • świetlówki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • chemikalia (oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki ochrony roślin),
 • zużyte opony,
 • przeterminowane leki,
 • odzież i tekstylia.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest,
 • szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • części samochodowe,
 • odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
 • padłe zwierzęta,
 • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2024 DO 30 CZERWCA 2024. 

 

1. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DO 3 LOKALI - plik PDF do pobrania.

2. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 4 LOKALI - plik PDF do pobrania.

3. NORMY JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ POJEMNIKI NA ODPADY.harmonogram

 


Uwaga rolnicy !!!

Co zrobić z folią rolniczą i zużytymi oponami od maszyn rolniczych i odpadami rolniczymi?
W związku z pojawiającymi się ostatnio pytaniami dotyczącymi postępowania z odpadami rolniczymi takimi jak folie czy opony, informujemy jak należy postępować.
Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
System, który obowiązuje od 1 lipca 2013roku dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, co jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 779 ).
ODPADY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ TAKIMI NIE SĄ.
Informujemy, że folie można przekazać do firm, które zajmują się ich zbieraniem i utylizacją. Opony od maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon (za opłatą, w zależności od firmy) lub tam, gdzie dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu.
Odbiór odpadów z produkcji rolniczej jest usługą odpłatną.

Pełna informacja w pliku PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są w 2022 roku do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pobierz - DGO-1- deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

pobierz - DGO-2- deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych


UWAGA - ważne zmiany w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach począwszy od 23 września 2021 r. przestał obowiązywać przepis stanowiący, że przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.
Dotyczy to nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – prowadzona jest działalność gospodarcza (np. sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, magazyny, biurowce, rodzinne ogrody działkowe, instytucje, cmentarze, warsztaty).Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Mysłakowice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów, pozostają objęci tym systemem do dnia w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
UWAGA
Obecna umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Mysłakowice obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.
Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. będzie obowiązywała nowa umowa, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego dla zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Mysłakowice.
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty z wyznaczonym terminem, nie krótszym niż 60 dni od dnia jej zamieszczenia, na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem, bądź na odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu gminnego, jeżeli nieruchomość jest wyłączona na podstawie tego oświadczenia. W oświadczeniu właściciel nieruchomości jest obowiązany wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów zorganizowanego przez gminę, wskazując gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.
WAŻNE
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowienia umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, zawierają odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice oraz przepisach szczegółowych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Mysłakowice, listopad 2021 r.

- Oświadczenie plik PDF

- Informacja plik PDF


Gospodarka odpadami komunalnymi  

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. podmiotem świadczącym usługę odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mysłakowice jest:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. z/s w Jaworze ul. Poniatowskiego 25.
Spółka PU-PiH COM-D Jawor odbiera następujące frakcje odpadów komunalnych w miejscu ich wytwarzania „u źródła” w systemie pojemnikowym:


• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone w pojemnikach koloru czarnego,
• odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach koloru brązowego,
• papier i tektura, opakowania z papieru i tektury gromadzone w pojemnikach koloru niebieskiego,
• szkło białe i kolorowe i opakowania szklane gromadzone w pojemnikach koloru zielonego,
• metale i tworzywa sztuczne  gromadzone w pojemnikach koloru żółtego,
• popiół z pojemników w kolorze szarym lub ocynkowanych z napisem POPIÓŁ


Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt:

Mieszkańcy mają także możliwość bezpłatnego przekazania:

• przeterminowanych leków – do specjalnych pojemników w Aptece Zabobrze - Mysłakowice - w Mysłakowicach ul. Jeleniogórska 37,

• w Aptece w Mysłakowicach ul. Wojska Polskiego 2A,

• zużytych baterii – do specjalnych pojemników, które znajdują się w placówkach oświatowych i w Urzędzie Gminy,

• odzieży używanej – do specjalnych pojemników rozstawionych na terenie gminy.

Aplikacja Blisko do pobrania - https://play.google.com/store/apps/details?id=sisms.groups_only


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ na dzień 27 lipca 2021 r.

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  NA DZIEŃ 27 LIPCA 2021

Właściciel nieruchomości składając deklarację dokonuje samowymiaru i deklarowaną kwotę przekazuje na nadane konto indywidualne.
Pisemna informacja o nadanym koncie indywidualnym jest przekazywana właścicielom na adres wskazany w deklaracji.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji skutkuje wydaniem przez Wójta Gminy Mysłakowice decyzji, która określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania poszczególnych frakcji odpadów oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
W dniu wywozu odpadów określony harmonogramem, właściciel wystawia pojemniki lub worki dla podmiotu odbierającego odpady, przed posesję w godz. od 6:00 do 20:00.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez:
1. przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, lub
2. prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
należy zgłaszać do Urzędu Gminy Mysłakowice pisemnie na adres Urząd Gminy w Mysłakowicach, ul. Szkolna 5, telefonicznie na nr telefonu 75 64 39 974 elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście .
Każdy mieszkaniec Gminy Mysłakowice proszony jest o przekazywanie informacji do Urzędu Gminy w Mysłakowicach lub na Komisariat Policji o wszelkich nieprawidłowościach np. wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, przewracania lub niszczenia koszy, znaków drogowych, podrzucanie odpadów innych niż komunalne . Można to wykonać telefonicznie, drogą pocztową, elektronicznie lub osobiście.INFORMACJE
1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mysłakowice przekazuje niesegregowane(zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Instalacji Komunalnej w Ściegnach-Kostrzycy prowadzonej przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z/s w Bukowcu.

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy
Mysłakowice jest przyjmowany nieodpłatnie przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Ściegnach-Kostrzycy prowadzony przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. z/s
w Bukowcu ul. Robotnicza 6. Ponadto w/w odpady są odbierane nieodpłatnie dwa razy w roku w systemie akcyjnym, przez podmiot
wyłoniony w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Mysłakowice, obecnie jest to Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. z/s w Jaworze
ul. Poniatowskiego 25.