Ułatwienia dostępu

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - 2024 - REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ KOŚCIOŁA PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KARPNIKACH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn.: Remont więźby dachowej kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach z siedzibą przy ul. Kościelnej 1, 58-533 Karpniki; NIP 6112587806, REGON 040099131, reprezentowana przez: ks. Ireneusz Kościk, proboszcz parafii, tel.: 511 464 617, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z regulaminem programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont więźby dachowej kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach. Późnogotycki budynek kościoła ze względu na swą wartość historyczną jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 409 decyzją z dnia 18.12.1956 r.
Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty.
IV. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za fachową i terminową realizację usług, zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administracyjnej niezbędnej dla realizacji umowy.
2. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 30.11.2024 roku.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy posiadający stosowne uprawnienia, jeżeli są wymagane przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia oraz osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, mającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie wraz z ofertą cenową oświadczenia o dysponowaniu osobą posiadającą wymagane uprawnienia oraz sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych lub konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym. Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie wraz z ofertą cenową dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi treści zaproszenia do złożenia oferty lub jego załączników najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania niezwłocznie, nie później jednak niż 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - 2024 - Prace konserwatorskie, restauratorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu etap II

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2024 z dnia 13.03.2024 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Wykonanie ROBÓT BUDOWALNYCH związanych z realizacja inwestycji pn. „Prace konserwatorskie , restauratorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu etap II” dofinasowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.
ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu
Bukowiec , Plac Kościelny 5 , 58-533 Mysłakowice
NIP: 6112756982, REGON: 040113606
OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Ks. Piotr Filipek – Proboszcz Parafii
Tel. 697050850
Zenon Zatchiej , tel. 661934807
email: zenonzgrudzy@op,pl

CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (remont elewacji kościoła etap II ) mających za zadanie ochronę zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Prace konserwatorskie , restauratorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw.Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu etap II
Lokalizacja obiektu: Bukowiec , 58-533 Mysłakowice , działka ewidencyjna 191 obręb geodezyjny Bukowiec, gmina Mysłakowice , nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej: JG1J/00040824/2
SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA
Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej wnioskodawcy oraz gminy Mysłakowice

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - „Remont więźby dachowej kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach z siedzibą przy ul. Kościelnej 1, 58-533 Karpniki informuje, że postępowanie pn. „Remont więźby dachowej kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach”, zostało unieważnione z uwagi na brak ofert złożonych w terminie.

więcej

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - 2024 - Prace konserwatorskie, restauratorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu etap I

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 z dnia 11.03.2024 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Wykonanie ROBÓT BUDOWALNYCH związanych z realizacja inwestycji pn. „Prace konserwatorskie , restauratorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu etap I” dofinasowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Lad.

ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu
Bukowiec , Plac Kościelny 5 , 58-533 Mysłakowice
NIP: 6112756982, REGON: 040113606
OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Ks. Piotr Filipek – Proboszcz Parafii
Tel. 697050850
Zenon Zatchiej , tel. 661934807
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (remont elewacji kościoła etap I ) mających za zadanie ochronę zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Prace konserwatorskie , restauratorskie przy elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu etap I.
Lokalizacja obiektu: Bukowiec , 58-533 Mysłakowice , działka ewidencyjna 191 obręb geodezyjny Bukowiec, gmina Mysłakowice , nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej: JG1J/00040824/2

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - 2024 - Remont więźby dachowej kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zadania pn.: Remont więźby dachowej kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach z siedzibą przy ul. Kościelnej 1, 58-533 Karpniki; NIP 6112587806, REGON 040099131, reprezentowana przez: ks. Ireneusz Kościk, proboszcz parafii, tel.: 511 464 617, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z regulaminem programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont więźby dachowej kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Karpnikach. Późnogotycki budynek kościoła ze względu na swą wartość historyczną jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 409 decyzją z dnia 18.12.1956 r.
Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty.
IV. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za fachową i terminową realizację usług, zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administracyjnej niezbędnej dla realizacji umowy.
2. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 2024 - Renowacja przeszkleń witrażowych w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dąbrowicy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wojanowie z siedzibą w Dąbrowicy 21, 58-500 Jelenia Góra; NIP 6112642155, REGON 020270020.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z regulaminem programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest renowacja przeszkleń witrażowych w kościele filialnym p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dąbrowicy.

W ramach zadania planuje się następujące prace konserwatorskie:

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - 2024 - Prace konserwatorskie, restauratorskie przy pokryciu dachu i wieży zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Bukowcu etap I

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2024 z dnia 13.03.2024 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Wykonanie ROBÓT BUDOWALNYCH związanych z realizacja inwestycji pn. „Prace konserwatorskie , restauratorskie przy pokryciu dachu i wieży zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Bukowcu etap I” dofinasowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu
Bukowiec , Plac Kościelny 5 , 58-533 Mysłakowice
NIP: 6112756982, REGON: 040113606
OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Ks. Piotr Filipek – Proboszcz Parafii
Tel. 697050850
Zenon Zatchiej , tel. 661934807
email: zenonzgrudzy@op,pl

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 2023

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont XVI – wiecznego kamiennego muru okalającego dawny cmentarz przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy z siedzibą przy ul. Karkonoskiej 73B, 58-508 Łomnica; NIP 6112726395, REGON 040113629.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z regulaminem programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont XVI – wiecznego kamiennego muru okalającego dawny cmentarz przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy.

W ramach zadania planuje się następujące prace remontowe:

 1. Demontaż płyt nagrobnych,
 2. Rozbiórkę uszkodzonych odcinków muru,
 3. Oczyszczenie muru, usunięcie zabrudzeń i uzupełnienie wyrw w murze,
 4. Odbudowę rozebranego muru,
 5. Uzupełnianie spoin zaprawą wapienno-cementową,
 6. Wykonanie zabezpieczenia korony muru poprzez wykonanie nowego okapnika z betonu,
 7. Naprawę istniejącego okapnika,
 8. Zaimpregnowanie muru,
 9. Montaż uprzednio zdemontowanych płyt nagrobnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do zaproszenia.