Ułatwienia dostępu

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - 2024 - Prace konserwatorskie, restauratorskie przy pokryciu dachu i wieży zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Bukowcu etap I

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2024 z dnia 13.03.2024 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Wykonanie ROBÓT BUDOWALNYCH związanych z realizacja inwestycji pn. „Prace konserwatorskie , restauratorskie przy pokryciu dachu i wieży zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Bukowcu etap I” dofinasowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu
Bukowiec , Plac Kościelny 5 , 58-533 Mysłakowice
NIP: 6112756982, REGON: 040113606
OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Ks. Piotr Filipek – Proboszcz Parafii
Tel. 697050850
Zenon Zatchiej , tel. 661934807
email: zenonzgrudzy@op,pl

CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających za zadanie ochronę zabytkowego Kościoła pw. Św. Marcina w Bukowcu jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Prace konserwatorskie , restauratorskie przy pokryciu dachu i wieży zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Bukowcu etap I
Lokalizacja obiektu: Bukowiec , 58-533 Mysłakowice , działka ewidencyjna 195/1 obręb geodezyjny Bukowiec, gmina Mysłakowice , nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej: JG1J/00040824/2
SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA
Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej wnioskodawcy oraz gminy Mysłakowice

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO).
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH związanych z realizacja inwestycji pn. „Prace konserwatorskie , restauratorskie przy pokryciu dachu i wieży zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Bukowcu etap 
1.1 Remont kościoła w zakresie niniejszego zapytania ofertowego obejmuje remont dachu kościoła etap I zgodnie z załączonym przedmiarem robót który stanowi jedynie dokument pomocniczy .
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) rozebranie pokrycia dachowego 117,25 m2
2) rozebranie elementów więźby dachowej deskowanej 117,25 m2
3) rozebranie elementów więźby dachowej ołacenie dachu 117,25 m2
4) impregnacja elementów drewnianych dachu 117,25 m2
5) wzmocnienie krokwi i jętek 83 mb
6) deskowanie połaci dachowych 117,25 m2
7) pokrycie dachu na podłożu drewnianym papą 117,25 m2
8) krycie dachu łupkiem naturalnym 117,25 m2
9) wymiana instalacji odgromowej 10 m
1.3 Aktualny stan zachowania i zagrożenia zabytku:
Zadanie ma na celu przywrócenie kościołowi właściwego oddziaływania technicznego i estetycznego. Obiekt potrzebuje zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem.
1.4 Dane o zabytku:
Obiekt wpisany do rejestru zabytków nr A/2125/1957
Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1399 i 1402 roku. W XVI wieku budowla ta prawdopodobnie została przebudowana przez śląski ród von Zedlitzów, otrzymując obecną formę. Jest to budowla jednonawowa, orientowana, z wieżą od zachodu i kaplicą dobudowaną od północy. W tym czasie we wnętrzu kościoła umieszczony został nagrobek z herbem arystokratycznego rodu. Herb ten znajduje się również na zworniku sklepienia krzyżowo-żebrowego nad prezbiterium świątyni. Kaplica północna, najstarsza część kościoła, zachowała sklepienie kryształowe, bardzo rzadko spotykane na terenie Polski. Obecnie budynek spełnia rolę kaplicy cmentarnej . Kościół otoczony jest kamiennym murem obronnym z basztą bramną. Tuż obok niej znajduje się kamień z rytem krzyża
rozdwojonego u podstawy. Jest to tzw. kamień choleryczny, który informował o granicy terenu objętego epidemią choroby
2. Okres gwarancji.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 60 miesięcy gwarancji i 36 miesięcy rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, objęte niniejszym zamówieniem.
3. Odbiór robót dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy oraz z udziałem konserwatora zabytków .
4. Nieruchomość, której dotyczy zamówienie zlokalizowana jest w Bukowiec , 58-533 Mysłakowice, działka ewidencyjna 195/1 obręb geodezyjny Bukowiec, gmina Mysłakowice. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy o kontakt z Zamawiającym. Nieprzeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty.
Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie ponosi Wykonawca. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 08:00 do 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w tej kwestii jest: Zenon Zatchiej tel. 661934807 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji lokalnej na podany powyżej numer telefonu lub adres e-mail.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7 . Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia:
do 31.10.2024
Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 7 dni od wyboru wykonawcy.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 03.06.2024 r.
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opisane w warunkach zmiany umowy.

MINIMALNY ZAKRES OFERTY
- pełna nazwa i adres oferenta;
- cena ryczałtowa brutto;
- data sporządzenia oferty;
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.
Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem oferty (formularz ofertowy), stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
a) zostały złożone w terminie,
b) są zgodne z przedmiotem zamówienia,
c) spełniają warunki udziału w postępowaniu,
d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.
3. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena – 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.
Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:
1 - cena: 100%
Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:
W = C (cena)
gdzie:
W – Wybrana oferta
C – najkorzystniejsza cena
4. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.
5. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Wnioskodawcy
7. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert do dnia 15 kwietnia 2024 r.
Dopuszcza się złożenie oferty:
1. w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście.
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bukowcu , Bukowiec , Plac Kościelny 5 , 58-533 Mysłakowice
Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.
Oferty można składać w kancelarii Parafii w Bukowcu do dnia 15.04.2024 do godziny 15:00. na adres Bukowiec , Plac Kościelny 5 , 58-533 Mysłakowice
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zmawiający nie zwraca przesłanych ofert.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOOSÓB OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy posiadający stosowne uprawnienia, jeżeli są wymagane przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie wraz z ofertą cenową oświadczenia o dysponowaniu osobami posiadającymi wymagane uprawnienia oraz sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych lub konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym. Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie wraz z ofertą cenową dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 6
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:
− wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
− wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie inwestycji;
− wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
− wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
− zmiany istotnych regulacji prawnych;
− wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
− wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności.
4. Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych oraz Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji od Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust.4 nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy.
6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3, i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności

DODATKOWE WARUNKI
1. Termin związania ofertą do dnia 15.05.2024 r.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
3. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty.
4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
8. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.
9. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.
10. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
11. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy (a także przedstawione dowody).
12. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
13. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
14. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.
15. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane przedstawione w Ogłoszeniu, w tym wynikające z istotnych postanowień umowy, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, ewentualną wizję lokalną, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty ubezpieczenia OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.
16. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
17. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.
18. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
19. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej oraz wymagają zgody Zamawiającego.
20. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń.
21. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że wykonawca robót dysponując opis przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.
22. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą mieć wpływ na cenę. Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.
23. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy.
24. Zapłata wynagrodzenia:
24.1. Wynagrodzenie za wykonanie zadania płatne będzie po:
1) protokolarnym odbiorze końcowym robót,
2) przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt. 26, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych,
3) wystawieniu faktury / rachunku przez Wykonawcę..
24.2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.
25. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:
1) Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą.
2) Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
1. Oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do zapytania ofertowego.

ZAŁĄCZNIKI
1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - pobierz
2. Formularz oferty – zał. nr 1. - pobierz
3. Wzór umowy – zał. nr 2. - pobierz
4. Projekt budowlany - pobierz
5. Przedmiar robót - pobierz