Ułatwienia dostępu

Regulamin

REGULAMIN WSPIERANIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z GMINNEGO FUNDUSZU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W MYSŁAKOWICACH

§ 1


Projekty realizowane przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowane są z budżetu Gminy w ramach działu 851 (ochrona zdrowia) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, 85153 – przeciwdziałanie narkomanii oraz międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, do wysokości środków przyznanych w budżecie na ten cel.


§ 2


1. Do złożenia wniosku (tj. karty projektu) uprawnione są: placówki szkolne i przedszkola, instytucje kultury, kluby sportowe, stowarzyszenie, fundacje posiadające osobowość prawną zwane dalej Wnioskodawcą.
2. Na jedno zadanie można złożyć tylko jeden wniosek
3. Podmiot może złożyć w danym naborze maksymalnie 5 kart projektów. W przypadku złożenia większej ilości wszystkie nie będą rozpatrywane.
4. Podmiot może złożyć kartę projektu maksymalnie do kwoty wsparcia z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 20 000,00 zł.


§ 3


1. Kompletne wnioski wraz z programem profilaktycznym przyjmuje Urząd Gminy Mysłakowice w terminach ustalonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Następnie Komisja Konkursowa w skład której wchodzi Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie GKRPA dokonują ich oceny formalnej i merytorycznej jako realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Karty projektów oceniane są przez Komisję Konkursową według kryteriów stanowiących (załącznik nr 3) do niniejszego regulaminu.

3. W trakcie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w danym roku kalendarzowym, na który program został uchwalony mogą być przyjmowane wnioski w wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi potrzebami lub okolicznościami sytuacjach.

4. Kompletne wnioski zostaną przekazane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach celem wydania opinii.

5. Projekty mogą być składane jedynie na wzorcowych formularzach (załącznik nr 1).
6. Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii zawiadamia w formie pisemnej wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku, podając kwotę dofinansowania lub informując o odmowie przyznania dofinansowania wraz z uzasadnieniem.
7. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Beneficjent podpisuje z Gminą Mysłakowice porozumienie na realizowanie projektu.


§ 4


1. Realizacja projektu musi być dokumentowana (na sposób pisemny, fotograficzny, inny).
2. Sprawozdanie z realizacji projektu należy złożyć w Urzędzie Gminy Mysłakowice
w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.
3. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego może być składane jedynie na wzorcowych formularzach (załącznik nr 2).


§ 5


1. Projekty mogą być dofinansowane do wysokości 100%.
2. Udział własny stanowić może własny wkład finansowy oraz osobowy:
a) nieodpłatna praca Beneficjenta wykonywana na rzecz konkretnego projektu;
b) darowizny na rzecz konkretnego projektu;
c) zakupy, dostawy, usługi realizowane na rzecz konkretnego projektu, których koszty poniósł Beneficjent z własnych środków;
d) środki pochodzące z innych źródeł niż budżet Gminy.
3. Kwota przyznana Beneficjentowi podlega rozliczeniu na podstawie przedłożonych przez niego faktur i rachunków wystawionych na dane Gminy Mysłakowice. Faktury, rachunki, protokoły przekazania, protokoły zdawczo-odbiorcze stosownie opisane należy dostarczyć do Urzędu Gminy Mysłakowice w sposób niezwłoczny umożliwiający terminowe opłacenie.
4. Za wydatki kwalifikowane możliwe jest uznanie wydatków od 1 stycznia danego roku budżetowego do czasu zakończenia realizacji programu profilaktycznego, nie później aniżeli do 10 grudnia danego roku.


§ 6


Komisja ma prawo do decydowania o wysokości przyznanych środków na realizację przyjętego programu profilaktycznego.


§ 7


Środki na programy profilaktyczne przyznawane są przez Wójta Gminy Mysłakowice na podstawie wniosków - kart projektów.


§ 8


Wnioski, które:
- wpłynęły po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3;
- złożone zostały przez Beneficjenta, który nie rozliczył wniosków wcześniejszych
w oznaczonych w umowach terminach, na podstawie których to umów otrzymał z budżetu Gminy dofinansowanie;
- zawierają braki formalne;
- których zakres rzeczowy nie mieści się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Narkomanii; pozostawia się bez rozpoznania.

§ 9


Do złożonych wniosków o dofinansowanie projektu należy dołączyć program profilaktyczny. Programy profilaktyczne winny być jasne i mierzalne. Program profilaktyczny winien być spójny z celami i opisem realizacji wynikającym z karty projektu. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu winno być spójne z programem profilaktycznym i kartą projektu.


§ 10


Opłaty statutowe wynikające z działań statutowych organizacji składających wnioski nie będą uwzględniane w dofinansowaniu zadań.


§ 11


Z dofinansowania na zasadach określonych w niniejszym regulaminie wyłączone są projekty w zakresie:
a) organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży (poza organizacją półkolonii),
b) organizacji szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
c) prowadzenia terapii zajęciowej i zajęć psychokorekcyjnych i socjoterapeutycznych.

__________________________________________________________________________
Jednym z ustawowych zadań gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych1. Realizacja tych zadań odbywa się na podstawie uchwalonego przez organ uchwałodawczy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wiele zadań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych jest przez funkcjonujące na terenie gminy placówki oświatowe, kulturalne, kluby sportowe, sołectwa, parafie, oraz stowarzyszenia. Aby jeszcze bardziej uczynić je aktywnymi w organizacji działalności w tym zakresie koniecznym wydaje się wsparcie tych zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3, którego środki pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dysponentem środków Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Wójt.

 *Komisja zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w Regulaminie Wspierania Projektów*

1Zob. Art.41 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. 2019 poz.2277 z późniejszymi zmianami.
1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) (uchylony)
5) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
6) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
7) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
2 Zob. Art. 41 ust.2 Ustawy j.w.
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii integracji i polityki społecznej, uchwalonego corocznie przez radę gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta), może powołać pełnomocnika.
3 Zob. Art. 182 Ustawy j.w. Dochody z opłat za wydane na podstawie art.18 lub art. 181 zezwolenia oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (...) - i nie mogą być przyznawane na inne cele.
4 Zob. Art. 111ust. 1 Ustawy j.w.
1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art.18.