Ułatwienia dostępu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice na rok 2022r.

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że zakończyła się tegoroczna akcja usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice. Dnia 4 kwietnia 2022r. na stronie www.myslakowice.bip.net.pl zostało opublikowane zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na realizacje zadania pn” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice.” Do dnia 11 kwietnia 2022r. wpłynęło 5 ofert. Realizacja przedmiotowego zadania została powierzona firmie AUTO-ZŁOM, Usługi pogrzebowe EDEN z siedzibą w Świniary Stare BN, 57-670 Łoniów. Odebrano i oddano do unieszkodliwiania 14,10 Mg wyrobów zawierajacych azbest. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9 940,50 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację w wysokości 70% kosztów realizacji zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pozostałe 30 % to środki własne oraz dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

 

Informacja


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu prowadzi nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2022, w ramach którego Gmina Mysłakowice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W związku z tym, Gmina Mysłakowice planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice” w imieniu wszystkich zainteresowanych, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Mysłakowice.
Wydatki związane z demontażem, zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.
W związku z powyższym, ogłaszamy nabór wniosków o wykonanie usługi na przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku w Gminie Mysłakowice.
Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych można składać w terminie od 28.03.2022 r. do 08.04.2022 r. w Urzędzie Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice, na formularzu wniosku o usuwanie azbestu
Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
UWAGA!
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Mysłakowice o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Mysłakowice nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Mysłakowicach lub pod numerem tel. 75 64 39 974

 

1. Wniosek PDF

2. Informacja PDF


 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice na rok 2020r.

Informacja


Uprzejmie informujemy, że od 1 do 31 marca 2020r. można składać wnioski w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mysłakowice. Zadanie polegać będzie na demontażu oraz odbiorze wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Mysłakowice oraz odbiorze azbestu już składowanego. Wnioski złożone w terminie do 31 marca 2020r. planowane są do realizacji w okresie od maja do sierpnia 2020r.
Dofinansowanie z urzędu gminy wynosi 100% pokrycia kosztów utylizacji azbestu.
Wnioski o przystąpienie do zadania dostępne są:
• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mysłakowice ul. Szkolna 5, parter - pok. nr 1,
• na stronie internetowej www.myslakowice.pl
Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5, parter - pok. nr 1. w terminie od dnia 1 do 31 marca 2020r. w godzinach pracy urzędu tj.:
- poniedziałek – 7.00 – 15.00
- wtorek – 7.00 – 16.00
- środa – 9.00 – 17.00
- czwartek – 7.00 – 15.00
- piątek – 7.00 – 14.00.

Osoba do kontaktu: podinspektor. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
tel. 75 64 39 985.

Wykaz dokumentów:

1. Wniosek o utylizacje azbestu

2. Ogłoszenie o usuwanie azbestu.