Ułatwienia dostępu

KONKURS „AKTYWNY SENIOR, AKTYWNA SENIORKA” W POWIECIE KARKONOSKIM

Starosta Karkonoski Krzysztof Wiśniewski, przy współudziale Rady Seniorów Powiatu Karkonoskiego, ogłasza konkurs „AKTYWNY SENIOR, AKTYWNA SENIORKA” w powiecie karkonoskim.

Celem konkursu jest wyróżnienie seniora i seniorki podejmujących działania na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej w Powiecie Karkonoskim.

 

1. Uczestnikiem konkursu (kandydatem) może być każdy senior powyżej 60 roku życia, mieszkający na terenie powiatu karkonoskiego, który m.in.:

a) aktywnie uczestniczy i angażuje osoby starsze do działań na rzecz społeczności lokalnej;
b) promuje i rozwija wolontariat i grupy samopomocowe wśród osób starszych;
c) prowadzi działania na rzecz wzmocnienia integracji międzypokoleniowej;
d) podejmuje działania mające na celu dostrzeżenie potrzeb i problemów osób starszych;
e) inicjuje i wspiera działania w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia wśród seniorów.

2. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie powiatu karkonoskiego.

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

4. Zgłaszający może przedstawić po jednym kandydacie w dwóch następujących kategoriach:
a) AKTYWNA SENIORKA,
b) AKTYWNY SENIOR.

5. Zgłaszający nie może nominować własnej kandydatury.

6. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca I kwartału kolejnego roku kalendarzowego.

8. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i/lub listownie o miejscu i terminie uroczystego przyznania tytułu.

SZCZEGÓŁWY REGULAMIN KONKURSU