Ułatwienia dostępu

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa


W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:
- pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż 8 lat;
- ukończyli: 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.
Do okresu, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie.
W związku z powyższym Wójt Gminy Mysłakowice będzie, na podstawie wniosku zainteresowanych, a następnie posiadanych dokumentów, wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.
W przypadku braku odpowiednich dokumentów osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.
Wnioski o wydanie zaświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Mysłakowice - pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.
Natomiast wniosek o dodatek dla sołtysów należy składać w regionalnym oddziale albo Placówce Terenowej KRUS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/


Poniżej do pobrania:
• wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa


Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000107301.pdf
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1. pkt 1 lit b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.) w wysokości 17,00 zł. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do składanego wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mysłakowice: PKO BP S.A. Oddział Jelenia Góra 73 1020 2124 0000 8602 0011 0759 podając tytuł opłaty.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie lub pod numerem telefonu: 75 64 39 961.