Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia oraz uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, a w przypadku dzieci zaprowadzaniu ich do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 16 mieszkańców Gminy Mysłakowice w podziale na:
– 12 osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym do ww. w podziale na:

1. 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
2. 8 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– 4 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.
Nabór prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach. Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością ze wsparcia asystenta jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Karty zgłoszeniowe należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłakowicach ul. Wojska Polskiego 2A od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, pierwszeństwo będą miały osoby, które wezmą udział w programie po raz pierwszy.