Ułatwienia dostępu

Wójt Gminy Mysłakowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie o naborze
Wójt Gminy Mysłakowice ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze:

ds. utrzymania i administrowania cmentarzami komunalnymi

w Urzędzie Gminy Mysłakowice
w wymiarze 1/1 etatu

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystnie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie co najmniej średnie.

2. Wymagania dodatkowe:
1) prawo jazdy kat. B;
2) znajomość ustaw:
a) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
b) Kodeks postępowania administracyjnego,
c) ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947),
3) rozporządzeń:
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284),
b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. Nr 90, poz. 1013 z późn. zm.),
c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1910),
d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405),
4) znajomość Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Mysłakowice.

3. Dodatkowe umiejętności:
1) komunikatywność i łatwość przekazywania informacji;
2) wysoka kultura osobista;
3) samodzielność w przygotowywaniu zadań, terminowość, dyspozycyjność;
4) zdolność rozwiązywania problemów.

4.Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wyko¬nywania zadań:
Praca wiąże się z wyjazdami w teren. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie) i urządzeń biurowych. Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych z usługami pogrzebowymi, a w tym:
a) wyznaczanie pól kwater grzebalnych i alejek zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
b) naliczanie i pobieranie opłat za miejsca pochówku na cmentarzu według stawek okre-ślonych aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Gminy Mysłakowice;
c) naliczanie i pobieranie pozostałych opłat na cmentarzu według stawek określonych aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Gminy Mysłakowice;
d) nadzór nad przygotowaniem grobów, ekshumacją zwłok, stawianiem nagrobków;
e) zakładanie i prowadzenie ewidencji grobów zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie prowadzenia ewidencji grobów ;
f) prowadzenie księgi pochówków (prowadzenie ksiąg cmentarnych, map i akt grobów w wersji papierowej i elektronicznej);
g) wykonywanie dokumentacji fotograficznej powstałych grobów w celu aktualizacji sys-temu ,,Interaktywny Administrator Cmentarzy”;
h) bieżąca aktualizacja elektronicznego systemu administrowania cmentarzami komu-nalnymi Gminy Mysłakowice pn. ,,Interaktywny Administrator Cmentarzy”;
i) bieżąca współpraca z serwisem ,,Interaktywny Administrator Cmentarzy” w zakresie prawidłowego działania, usuwania awarii i błędnie wprowadzonych danych oraz udział w szkoleniach;
j) wydawanie zezwoleń na prowadzenie prac kamieniarskich.
2. Bezpośredni kontakt z klientami.
3. Podejmowanie działań w celu utrzymania ładu, porządku i właściwego stanu sanitarnego cmentarzy komunalnych wraz ze znajdującymi się na ich terenie obiektami.
4. Zarządzanie domem pogrzebowym o łącznej powierzchni 160,4m2 położonym na cmenta-rzu komunalnym w Mysłakowicach na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1357, a w tym:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki;
b) rozliczania faktur związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektu;
c) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż. i bhp;
d) utrzymanie obiektu w czystości;
e) usuwanie wszelkich awarii i uszkodzeń powstałych na terenie domu pogrzebowego.
5. Utrzymanie w sprawności trzech studni wodomierzowych służących do poboru wody, w tym między innymi zabezpieczenie przed zamarznięciem w okresie zimowym.
6. Planowanie i podejmowanie czynności w zakresie rozbudowy cmentarzy.
7. Nadzór nad remontami i modernizacją infrastruktury cmentarzy.
8. Rozliczanie faktur za pobraną wodę i energię elektryczną na terenie cmentarzy komunal-nych.
9. Składanie deklaracji za wywóz nieczystości z terenu cmentarzy.
10. Zamawianie i serwis mobilnych kabin WC na terenie cmentarzy.
11. Wykonywanie innych czynności nie wymienionych, a wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.
12. Nadzór i egzekwowanie praw i obowiązków wynikających z aktualnego regulaminu cmen-tarzy komunalnych Gminy Mysłakowice.
13. Organizowanie i sprawowanie opieki nad kwaterami i cmentarzami wojennymi oraz pro-wadzenie innych spraw z tego zakresu.
14. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym miejsc pamięci narodowej.
15. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
16. Zapewnienie prawidłowego gromadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
17. Sporządzanie stosownych analiz i sprawozdań wynikających z powierzonego zakresu czyn¬ności.
18. Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta, uchwał Rady Gminy zgodnie z powierzonym zakresem czynności.
6. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV);
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3. list motywacyjny;
4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
6. kopie świadectw pracy;
7. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
8. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9. pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia pu-blicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10. klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz.1781 ze zm.)".

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu) na adres: Urząd Gminy Mysłakowice ul.Szkolna 5, 58-533 Mysła-kowice w kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. utrzymania i administrowania cmentarzami komunalnymi ", w terminie do dnia 14 listopada 2022r. (do godziny 15.00).

8. Informacje dodatkowe:
1) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie-pełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%;
2) postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmo-wę kwalifikacyjną;
3) w ofercie należy podać dane kontaktowe (np. adres do korespondencji, adres e-mail, nr te-lefonu). Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis;
4) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu);
5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informa¬cji Publicznej www.myslakowice.bip.net.pl
6) kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, że korzysta z pełni praw publicznych oraz nie był skazany prawo¬mocnym wyrokiem sądu za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo lub prze¬stępstwo skarbowe.
Mysłakowice, 28 październik 2022 r.


Wójt Gminy Mysłakowice
/–/ Michał Orman