Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice na rok 2023r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice na rok 2023r.


Informacja
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu prowadzi nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2023, w ramach którego Gmina Mysłakowice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W związku z tym, Gmina Mysłakowice planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice” w imieniu wszystkich zainteresowanych, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Mysłakowice.
Wydatki związane z demontażem, zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.
W związku z powyższym, ogłaszamy nabór wniosków o wykonanie usługi na przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku w Gminie Mysłakowice.
Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych można składać w terminie od 30.01.2023 r. do 08.02.2023r. w Urzędzie Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice, na formularzu wniosku o usuwanie azbestu.
Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Uwaga .


Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Mysłakowice o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Mysłakowice nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Mysłakowicach lub pod numerem tel. 75 64 39 974

 

Dokumenty:

1. Informacja

2 Formularz