Ułatwienia dostępu

NABÓR WNIOSKÓW PROPONOWANYCH DO ZGŁOSZENIA DO DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Mysłakowice ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania
Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Mysłakowice może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.
Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Mysłakowice, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
W przypadku otrzymania przez Gminę Mysłakowice dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

2. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych.

3. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:
a. wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Mysłakowicach,
b. do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
c. wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie nie przekraczający kwoty 200 000,00 zł.
d. wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego,
e. Wypełnione wnioski o dofinansowanie składa się:
a) listownie na adres: Urząd Gminy w Mysłakowicach, ul. Szkolna 5,58-533 Mysłakowice, z adnotacją na kopercie ,,Rządowy Program Odbudowy Zabytków”,
b) osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Mysłakowicach przy ul. Szkolnej 5,
c) w formie skanu poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.
f. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 07.03.2023 r. do godz. 15.00
g. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach (Biuro Obsługi Interesanta) lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy w Mysłakowicach drogą pocztową lub poprzez platformę ePUAP.
h. wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze,
i. wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów,
j. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

4. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:
Przy wyborze wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a. dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
b. rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, ranga zabytkowo-artystyczna obiektu,
c. znaczenie prac dla stanu zabytku,
d. pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,
e. pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
f. inwestycja posiada sporządzoną dokumentację projektową,
g. inwestycja posiada sporządzony kosztorys.
h. od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
i. złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Gmina Mysłakowice może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę Mysłakowice dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

5. Warunki podpisania umowy o dotację:
a. udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Mysłakowice,
b. warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę Mysłakowice promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
c. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Mysłakowice.

6. Termin i warunki realizacji zadania:
a. podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Mysłakowice promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację,
b. zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

7. Rozstrzygnięcie naboru wniosków:
Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

8. Postanowienia końcowe:
a. dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Monika Paterka, tel. 571 335 975,
b. wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 07.03.2023r. nie będą rozpatrywane.
c. Rządowy Program Odbudowy Zabytków nie jest powiązany z gminnym programem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Mysłakowice, realizowanym na podstawie Uchwały nr LIV/347/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2018 roku.
d. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

pobierz - wzór wniosku , ogłoszenie o naborze