Ułatwienia dostępu

Środki na remont dróg w Łomnicy i Mysłakowicach.

Szanowni Państwo.
Śpieszymy poinformować, że Gmina Mysłakowice pozyskała kolejne środki na remont dróg w ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000 zł, -.
Tym razem środki zostaną przeznaczone na remont dwóch dróg, które od kilku lat oczekują na kompleksowy remont a w znaczny sposób polepszą komfort dojazdu i dojścia do prywatnych posesji.
1. Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Łokietka do ul. Górskiej w Mysłakowicach, długość inwestycji 221,50 mb, projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni tłuczniowej i wykonanie nowej jednolitej nawierzchni bitumicznej wraz z całą konstrukcją w celu poprawy warunków jezdnych, wykonanie utwardzania istniejących wjazdów indywidulanych oraz wykonanie pobocza utwardzonego.
2. Remont drogi gminnej w Łomnicy ul. Poprzeczna dz. Nr 215, 221/1, 207, 209 obręb 0008 długość inwestycji 770 mb. Dokumentacja projektowa przewiduje odbudowę nawierzchni polegającej na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni. Jezdnia zostanie ograniczona krawężnikami drogowymi, zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego oraz położenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.