Ułatwienia dostępu

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2024 r.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 1 lutego 2024 r.

 

  1. Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi zbieranymi i odbieranymi                                                                           

w sposób selektywny wynosi miesięcznie od mieszkańca  35,00 zł.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosi 5,00 zł. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest podanie w złożonej deklaracji informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowanie odpadów. W takim przypadku z nieruchomości nie odbiera się odpadów BIO.

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty.

  1. Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  • stawka opłaty za pojemnik o pojemności 60 litrów      14,50 zł
  • stawka opłaty za pojemnik o pojemności 120 litrów     29,00 zł        
  • stawka opłaty za pojemnik o pojemności 240 litrów     58,00 zł
  • stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1100 litrów 268,00 zł

                                                                                                                                                                       

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywne  dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności  i częstotliwości wywozu.