Ułatwienia dostępu

Informacja dla rolników

W związku z otrzymanym zapytaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa realizującego zadania ustawowe w zakresie kształtowania ustroju rolnego, informuję o możliwości zgłoszenia, przez miejscowych rolników indywidualnych, chęci powiększenia swoich gospodarstw rodzinnych o grunty rolne położone na obszarze gminy Mysłakowice, zgodnie z art. 3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569).

Określenie zapotrzebowania zawierające szacunkowe powierzchnie gruntów w hektarach (bez podziału na rodzaje i klasy) proszę zgłaszać do Urzędu Gminy Mysłakowice do dnia 26 stycznia 2024 r.

Jednocześnie wyjaśniam, iż pozyskanie powyższych informacji umożliwi KOWR prowadzenie aktywnej polityki rolnej państwa w zakresie ochrony gospodarstw rodzinnych, poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych poprzez realizację prawa pierwokupu nieruchomości rolnych, zgodnie z zapisami ww. ustawy.