Ułatwienia dostępu

Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Mysłakowice - Urząd Gminy Mysłakowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://www.myslakowice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01
Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-06

Metoda przygotowania deklaracji: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

DWA ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI STRONY

Aspekt techniczny

Strona internetowa Gminy Mysłakowice spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 1. JĘZYK STRON SERWISU - prawidłowo określony w kodzie strony
 2. TYTUŁY STRON - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 3. KONSEKWENTNA NAWIGACJA – spójna i logiczna w całym serwisie
 4. MOŻLIWOŚĆ POMINIĘCIA BLOKÓW – zagwarantowana
 5. PUŁAPKI KLAWIATUROWE – wykluczone
 6. NAGŁÓWKI - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 7. LISTY - prawidłowo użyte w całym systemie
 8. FORMULARZE (KONSTRUKCJA) - prawidłowo zbudowane i opisane
 9. LINKI - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
 10. FOKUS ORAZ TABINDEX - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna
 11. KONTRAST - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.
 12. POWIĘKSZANIE TEKSTU – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 13. ROZDZIELENIE STRUKTURY I WYGLĄDU - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 14. ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

Aspekt informacyjny

Strona internetowa Gminy Mysłakowice zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Szczegółowe informacje:

 1. ZROZUMIAŁOŚĆ- teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób.
 2. CZYTELNOŚĆ - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 3. ELEMENTY GRAFICZNE - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.
 4. PLIKI PDF., DOC, ITP. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.
Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Mysłakowice znajduje się przy ul. Szkolnej 5, 58-533 Mysłakowice Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony ulicy Szkolnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Do wejścia budynku prowadzą schody z 3 stopniami, brak podjazdu ułatwiającego wejście. Bezpośrednio za drzwiami znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi z 2 stopniami na których zamontowany został dzwonek. Wewnątrz budynku brak windy, schody niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W związku z warunkami technicznymi i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami przewidziany został dostęp alternatywny. Osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu. W tym celu wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z Urzędem pod numerem telefonu (+48) 756439960 lub 756439961. Po zawiadomieniu o konieczności obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami, pracownik schodzi do klienta. Na parkingu przy budynku przewidziano i odpowiednio oznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Urzędu brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Koordynatorem do spraw dostępności architektonicznej jest Sekretarz Gminy - Pani Karolina Zielińska. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 756439960.
Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Pani Karolina Zielińska - koordynator ds. dostępności. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 756439960. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Gmina Mysłakowice jest Karolina Zielińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.756439960. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1824) osoba uprawniona może skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie. Zamiar skorzystania z usługi tłumacza należy zgłaszać nie później niż 3 dni robocze przed dniem załatwiania sprawy.

Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:

 • poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • platformy ePUAP: /Myslakowice/skrytka
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 75 6439960 lub 75 6439961
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd).

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego. - pobierz

Pozostałe dokumenty

raport - pobierz
plan - pobierz