UWAGA - ważne zmiany w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

UWAGA - ważne zmiany w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.


W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach począwszy od 23 września 2021 r. przestał obowiązywać przepis stanowiący, że przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.
Dotyczy to nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – prowadzona jest działalność gospodarcza (np. sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, magazyny, biurowce, rodzinne ogrody działkowe, instytucje, cmentarze, warsztaty).Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Mysłakowice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów, pozostają objęci tym systemem do dniaw którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
UWAGA
Obecna umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Mysłakowice obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.
Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. będzie obowiązywała nowa umowa, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego dla zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Mysłakowice.
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty z wyznaczonym terminem, nie krótszym niż 60 dni od dnia jej zamieszczenia, na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem, bądź na odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu gminnego, jeżeli nieruchomość jest wyłączona na podstawie tego oświadczenia. W oświadczeniu właściciel nieruchomości jest obowiązany wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów zorganizowanego przez gminę, wskazując gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.
WAŻNE
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowienia umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, zawierają odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice oraz przepisach szczegółowych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Mysłakowice, listopad 2021 r.

- Oświadczenie plik PDF

- Informacja plik PDF