Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku pt. „Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną” - II nabór

Wójt Gminy Mysłakowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku pt. „Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną” – II nabór.

Konkurs ma na celu wyłonienie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o infrastrukturę gminną na rzecz mieszkańców gminy Mysłakowice oraz udzielenie dotacji na ich realizację.

Celem realizacji zadań jest zaspokojenie potrzeb poprzez rozwój kultury fizycznej na terenie gminy, stworzenie dzieciom i młodzieży wiejskiej warunków do uprawiania sportu, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyrównanie szans w dostępie do kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj zadań w 2023 r.: Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną.

Termin składania ofert: 21.09.2023 r. do godz. 10:00

Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki:

  • Zarządzenie Wójta Gminy Mysłakowice ws. otwartego konkursu na 2023 - II nabór - więcej
  • Ogłoszenie Wójta Gminy Mysłakowice ws. otwartego konkursu na 2023 - II nabór - więcej
  • karta oceny formalnej - więcej
  • karta oceny merytorycznej - więcej
  • wzór oferty - więcej
  • wzór sprawozdania - więcej