Ułatwienia dostępu

Na terenie obwodu łowieckiego nr 78 - odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie DARZ BÓR Jelenia Góra - ZO Jelenia Góra:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mysłakowice.

Na terenie obwodu łowieckiego nr 78 - odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie DARZ BÓR Jelenia Góra - ZO Jelenia Góra.

Uwaga:

  1. Miejsce polowania i gatunek zwierzyny nie może być zmieniony bez zgody Zarządu Koła.
  2. Prowadzący polowania winni wcześniej zaplanować sposób polowania i uzgodnić go
    z Łowczym obwodu.
  3. W polowaniu zbiorowym mogą brać udział tylko myśliwi przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i mający przestrzeloną broń kulową.
  4. W przypadku, gdy Prowadzący nie może być obecny na polowaniu musi ten fakt zgłosić Zarządowi Koła minimum na tydzień przed prowadzonym polowaniem.
  5. Zaproszenie gości należy uzgodnić z:

Prezesem Koła – na polowanie zbiorowe

Prezesem lub Łowczym- na polowanie indywidualne

  1. Wstrzymuje się polowania indywidualne w terenie polowania zbiorowego 5 dni przed polowaniem zbiorowym na zwierzynę grubą.
  2. Zarząd zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i terminu polowań.

 

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

1. OBWIESZCZENIE. plik PDF